Условия за използване

Общи условия за ползване на сайта www.propertynews.bg

Идентификация на „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ ЕООД

Чл. 1. (1) „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на Правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. Елхово, ул. “Калоян”, 11, ет. 1, с ЕИК: 131254299, тел.: +359 2 404 9756; имейл адрес: [email protected].

Чл. 1. (2) В настоящите общи условия „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ ЕООД ще бъде наричано за краткост “СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ”, „Новинарски/ят портал“ и „Дружеството“.

Правила за ползване на сайта www.propertynews.bg

Чл. 2. (1) Правилата за ползване на сайта www.propertynews.bg обхващат общите условия и политики – за поверителност, за предоставянe на услуги, за непоискани търговски съобщения, за възлагане на поръчки и цени на предлаганите услуги, за мерките срещу изпирането на пари, за бисквитките, за правата върху интелектуалната собственост и за отговорността, в случай на неспазване на тези политики, всички заедно уреждащи отношенията между „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“, от една страна, и от друга – Потребителите, посещаващи домейна на сайта www.propertynews.bg

Чл. 2. (2) Преди да използвате информационните услуги, предлагани от „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“, Вие следва да се запознаете с правилата за ползване на сайта www.propertynews.bg. Всеки Потребител, който се е съгласил с общите условия на сайта, е длъжен да ги спазва и да упражнява всички права, предвидени в тях.

Политика за защита на личните данни

Чл. 3. (1) „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни, съгласно издадено Удостоверение № 431879/13.10.2017 г. Това означава, че притежава необходимата оторизация за работа с предоставяните от Вас лични данни и информация, която се свързва и може да идентифицира с конкретно лице, и която ние събираме от и за Вас, посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика за защита на личните данни.

Чл. 3. (2) Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Новинарския портал, без да са регистрирани или абонирани за услуга на Новинарския портал, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Новинарския портал.

Чл. 4. Съгласно приложимите разпоредби на Регламент №2016/679 (ЕС), личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Чл. 5. (1) „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ събира: регистрационна информация; информация, която сте позволили на социалните медии да споделят с Дружеството; информация за дейността, когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услуга на Дружеството.

a) Регистрационна информация е информацията, която предоставяте, за да се регистрирате за услуга на Дружеството, да създадете свой профил или да се абонирате за бюлетин. Регистрационната информация може да включва – имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, постоянен адрес, държава.

b) Информация от социалните медии. Ако осъществите достъп до услуга на Новинарския портал чрез услуга на социална медия или свържете услуга на Новинарския портал към услуга на социална медия, информацията, която Дружеството събира, може да включва също така потребителска идентификация или потребителско име, свързани с тази услуга на социална медия, всякаква информация или съдържание, за които сте дали съгласието си да бъдат споделени от услугата на социалната медия с нас, включително профилна снимка, адрес на електронна поща, както и всякакви други данни, които сте направили публично достъпни във връзка с тази услуга.

c) Информация за дейността. Когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услугите на Новинарския портал, ние можем да събираме информация относно тези посещения. „Бисквитки“ и други аналогични технологии също могат да бъдат ползвани за събиране и съхраняване на информация относно ползването на услугите на Новинарския портал от Ваша страна, например страниците, които сте посетили, съдържание, което сте разглеждали, заявки за търсене, които сте направили, и реклами, които сте видели, която информация може да включва – IP адрес; вид на браузъра, данни за устройството. За повече информация, моля запознайте се с нашата Политика за „Бисквитки“.

Чл. 5. (2) ““СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“” не споделя и не разпространява информация по какъвто и да е начин: финансова информация; информация, касаеща чувствителни лични данни, свързана с произход; политически, религиозни и други убеждения; здравен статус; съдебно минало; участие в синдикални и политически организации.

Чл. 5. (3) Услугите на Новинарския портал може да са свързани и с интернет страници, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на такива несвързани дружества.

Чл. 6. (1) Данните, които Новинарският портал събира от и за Потребителите, се използват за предоставяне на услуги, като оценява, анализира и подобрява тези услуги, съобразно Вашите очаквания и интереси; повишаваме нивото на Вашата удовлетвореност при използване на услугите на Новинарския портал, като Ви предоставяме подходящо и интересно за Вас съдържание; с Вашето предварително съгласие, да Ви изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон, чат и социални медии) маркетингови съобщения, свързани с услугите на Новинарския портал, услуги/продукти на свързани лица и/или партньорски организации, осъществяващи дейност в сферата на бизнеса с недвижими имоти, включително дружества от групата на „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ и брандирани или кобрандирани услуги и функции, провеждани съвместно с партньорска организация или свързано лице; с Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните Ви интереси и търсения, посредством електронни съобщения.

Чл. 6. (2) „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ може да използва анонимизирана информация или информация, която вече не позволява да Потребителите да бъдат идентифицирани пряко или непряко като конкретно физическо лице, за всякакви цели или за споделяне с трети лица.

Чл. 7. (1) Обработването на лични данни е необходимо с оглед на предоставянето на извършваните от Новинарския портал услуги; във връзка с приложимото законодателство, доколкото същото вменява в задължение на „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ съхраняването на такива данни; на основание законните интереси на Дружеството и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се извършва в рамките на строго необходимото за осъществяването на такава икономическа дейност.

Чл. 7. (2) Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение до адреса на електронна поща, посочена по-долу.

Чл. 8. Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Новинарския портал въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

Чл. 9. Новинарският портал може да споделя лични данни на Потребител за целите на настоящата Политика за защита на личните данни със следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз или извън Европейския съюз в съответствие с и предвид ограниченията, предвидени в разпоредбите на настоящия раздел.

a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;

b) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;

c) Компетентни органи с оглед спазване на приложимите законодателство;

Чл. 10. Лични данни няма да бъдат предавани извън граница, без информирано съгласие на Потребителя.

Чл. 11. (1) Всеки Потребител има право във всеки един момент да:

– получи потвърждение дали личните му данни съществуват или не, да бъде информиран относно съдържанието и източника, както и да провери точността и да поиска коригиране, актуализиране или изменение;

– поиска изтриването, анонимизирането или ограничаването на обработването на личните данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;

– направи по всяко време възражение срещу обработването на личните данни на законни основания.

Чл. 11. (2) Потребителят може да изпрати искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си следва да включи адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочи ясно каква информация желае да получи, промени, актуализира, скрие или изтрие.

Чл. 11. (3) Потребителят може да оттегли съгласието си във връзка с:

– Получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желае да получава от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, може да откаже да получава подобни електронни писма като следва инструкциите за отписване в нашите съобщения. Може също така да изпрати искане на [email protected].

– Споделяне от страна на Новинарския портал на лична информация с наши свързани лица за техни маркетингови цели: Ако Потребителят предпочита Новинарският портал да не споделя негова лична информация за в бъдеще със наши свързани лица за техни цели на директния маркетинг, може да откаже такова споделяне, като изпрати искане на адреса, посочен в Политиката за поверителност.

Чл. 12. „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ ще пази лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за защита на личните данни. В края на периода на запазване личните данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

Чл. 13. „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“ има право да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на личните данни по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство. Всякакви промени в тази Политика за защита на личните данни ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на сайта на дружеството.

Бисквитки

Чл. 14. Бисквитка (куки) е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на компютъра на съответния Потребител, тя бива съхранявана като файл на компютъра и се използва, за да идентифицита и запомни IP – адреса, от който се посещава сайтът.

Чл. 15. Бисквитките позволяват на уеб сайта да идентифицира своите Потребители и по възможност да покаже страници, пригодени за конкретния Потребител. Благодарение на бисквитките (кукита), уеб сайтът може да разпознае Потребителите и да ги разграничи един от друг.

Чл. 16. В случай, че Потребител на сайта предпочита да не получава бисквитки, той може да настрои браузъра си да го предупреждава преди да приема бисквитки или изцяло да изключи получаването им на своя браузър.

Повече за бисквитките прочетете в Политика за бисквитки.

Интелектуална собственост

Чл. 28. (1) Обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права са всички права на интелектуална собственост върху наличните бази данни, разположени на уеб сайта на Новинарския портал, като те не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. В случай, че върху сайта е разположена интелектуална собственост на друго лице, преотстъпило право на ползване на „СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“, това лице следва да бъде задължително указано като носител на конкретното право на интелектуална собственост.

Чл. 28. (2) Правото на достъп на Потребителите до уеб сайта на Новинарския портал не включва правото да използват, копират или възпроизвеждат информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговски цели, която по никакъв начин не уврежда законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост.

Чл. 28. (3) При констатирано нарушение на правата на интелектуална собственост, Дружеството има право да търси обезщетение за всички пряко и непряко причинени вреди в пълен размер.

Чл. 28. (4) Потребителите са длъжни при ползване на предоставения им достъп от ““СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“” да спазват настоящите Общи условия, българското законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомяват незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не осуетяват процедурата по идентификация на друг Потребител; да не осъществяват достъп извън предоставения, да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използват по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Новинарския портал и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представят за друго лице или по друг начин да въвеждат в заблуждение трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършват злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 28. (5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителите нямат право да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват и разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта на ““СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“”.

Чл. 29. ““СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“” има правото да деактивира или заличи потребителския профил на Потребител, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

Отговорност

Чл. 30. (1) Дружеството поддържа подходящи технически и организационни мерки и гарантира защитата на личните данни на своите Потребители, като обработва тези данни в съответствие с Регламент № 2016/679 (ЕС).

Чл. 30. (2) При необходимост мерките за защита на личните данни се преразглеждат актуализират от ““СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“”.

Чл. 31. (1) Дружеството не носи отговорност за технически неизправности, причините за които не попадат в сферата на отговорност на дружеството или са били причинени от форсмажорни обстоятелства. ““СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“” не гарантира безпрепятствения достъп до сайта и може да извършва технически поддръжки в свободно избираем времеви период.

Чл. 31. (2) ““СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“” не носи отговорност в случай, че се установи съдържание на вируси или други увреждащи компоненти на сървъра на сайта.

Чл. 32. (1) Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове, предоставени за удобство и информация на Потребителите и те следва да бъдат използвани на лична отговорност на конкретния Потребител. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с ““СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“” и дружеството не се ангажира с отговорността за тяхното съдържание, независимо дали се намира в партньорски отношения със собствениците им.

Чл. 32. (2) Новинарският портал не дължи обезщетение за вреди на Потребителите на уебсайта за щети от грешка или дефект при употребата на сайта, компютърен вирус или кражба в резултат на употребата на сайта или на линк към друг сайт чрез уеб сайта.

Чл. 32. (3) В случай на системно причинени нарушения на общите условия за ползване на уеб сайта от Потребител, който ги е приел, Новинарският портал има право да забрани достъпа до уеб сайта си от мобилното устройство, e-mail и IP – адреса на нарушителя.

Чл. 32. (4) ““СТОУНХАРД МАРКЕТИНГ“” не носи отговорност за обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

Чл. 32. (5) Потребителите на уеб сайта www.propertynews.bg се задължават с поведението си, докато ползват сайта на Новинарския портал, да защитават неговите служители и директори от посегателства и вреди и да не допускат причиняването на такива.

Допълнителни условия

Чл. 33. Дружеството има правото да променя по всяко време и по своя преценка едностранно общите условия за ползване на уеб сайта си при наличие на законодателни промени; въвеждане на нови правила, необходимостта от които е възникнала в практиката на Новинарския портал; нуждата от повишаване на качеството на предоставяните от Новинарския портал услуги. Всички промени ще бъдат помествани на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там, като от този момент се счита също, че всички Потребители са запознати с така направените промени. Задължение на Потребителите е да проверяват общите условия периодично за актуализации.

Чл. 34. Всички неуредени от общите условия въпроси се уреждат, съгласно действащото законодателство на Република България. Компетентен при евентуален спор е българският съд. В случай, че определени клаузи от настоящите общи условия, относими към договорите или приложенията към тях, уреждащи отношенията между Потребителите и Новинарския портал, са или бъдат обявени за нищожни или недействителни, това не нарушава валидността на договора в останалата му част или на договора като цяло. Недействителните клаузи се заместват от двете страни с други валидни такива, съответстващи на смисъла и целта на договорните разпоредби. При непостигане на съгласие относно съдържанието им се прилагат по аналогия законови разпоредби, уреждащи подобни отношения.